PRIVACY STATEMENT

WILSKRACHT fysiotherapie & Manuele therapie (hierna “Wilskracht”) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Wilskracht gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) alsmede aan vereisten uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wilskracht is een dienstverlenend bedrijf binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, bij de aanmelding, intake en de behandelingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, opgeslagen en beveiligd.
In deze Privacy Statement leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: -het doen van de intake;
-het kunnen controleren en identificeren van u als patiënt;
-om u te kunnen behandelen (fysiotherapie/manuele therapie) en het vastleggen van voortgang daarvan;

-voor het maken van afspraken met u en het wijzigen daarvan;
-het declareren van behandelingen naar uw zorgverzekeraar of naar uzelf als particulier; -voor onze financiële administratie;
-om u te benaderen over uw ervaring(en) met onze praktijk;
-voor het sturen van nieuwsbrieven en andere communicatie met en aan u;
-om op groepsniveau (geanonimiseerd) praktijkanalyses te doen;
– voor begeleiding van stagiaires in onze praktijk;
-voor sollicitatietrajecten van behandelaars, medewerkers en/of stagiaires van Wilskracht.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verstrekt U deze gegevens zelf aan ons, rechtstreeks, via aanmelding op de website, bij de intake of gedurende het behandelproces. In het geval van kinderen onder de 16 jaar worden persoonsgegevens ook/deels verstrekt door de ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Wij kunnen voorts gegevens ontvangen van uw huisarts of van een andere verwijzer, en aanvullende gegevens vragen en ontvangen van andere behandelaars/verwijzers.
Wij zijn wettelijk verplicht de persoonsgegevens te controleren op juistheid (COV Check) alvorens u in behandeling te nemen.

In het geval van stagiaires kunnen wij ook gegevens ontvangen van uw school. Bij sollicitaties kunnen wij gegevens ontvangen van derden zoals referenten.

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gebaseerd op de behandelovereenkomst, uw toestemming daar waar nodig, dan wel op grond van een wettelijke verplichting.
Voor sollicitanten is gerechtvaardigd belang van toepassing en toestemming waar nodig; voor stagiaires is toestemming de wettelijke grondslag.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij van u?

Wij verzamelen en verwerken algemene contact gegevens, zoals uw naam adres, telefoonnummer en email adres. Voor patiënten worden ook het BSN-nummer, type zorgpolis en polis-nummer, geboortedatum, huisarts en verwijzer, naam partner, bankrekening en uw medische gegevens die nodig zijn voor de behandeling verzameld en verwerkt. Voor sollicitanten en stagiaires worden CV’s verwerkt en mogelijkerwijze aanbevelingen van derden zoals de school en referenten.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen de fysiotherapeuten en de medewerkers van Wilskracht, die vanwege hun werkzaamheden toegang moeten hebben, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De fysiotherapeuten hebben Beroepsgeheim; de medewerkers en stagiaires hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Verstrekking aan derden, alleen binnen de EU

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, indien dit noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden; wij hebben met alle derden verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin wij afspraken gemaakt hebben over de correcte toepassing van de AVG vereisten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Wij gebruiken derden voor: het voeren van het patiëntendossier, het doen van de financiële administratie, en verwerken en versturen van declaraties, het verzorgen en versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, het verzorgen van patiënt tevredenheidsonderzoeken. Indien wij aan andere derden gegevens verstrekken zullen wij u altijd voorafgaande toestemming vragen tenzij wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (onder de 16 jaar) alleen met toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Voor medische gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar; financiële gegevens moeten wij 7 jaar bewaren.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken te beveiligen en te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Cookies

Wilskracht maakt geen gebruik van Cookies op haar website.

Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG en de WGBO heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en onze verwerking daarvan:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, en u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere partij. Ook kunt u, indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, uw toestemming intrekken.
Wilt u van uw recht gebruikmaken, stuur ons dan een email op:
[email protected]
Wij kunnen u vragen u te legitimeren alvorens op uw verzoek in te gaan. Wij zullen bij de behandeling van uw verzoek naast de AVG ook de regelgeving van de WGBO ter zake van (medische) persoonsgegevens in achtnemen.
Voorts kunt u ook een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Vragen?

Mocht u na het lezen van onze Privacy Statement nog vragen hebben, laat het ons weten.

Laatste versie Privacy Statement?

Wij houden ons het recht voor om onze Privacy Statement te wijzigen. De laatste versie zal altijd op onze website geplaatst worden. Houd daarom onze website in de gaten.

6 januari 2020

Contact Gegevens:

WILSKRACHT

Zaandijkerweg 4 1521 AX Wormerveer 075-6224274 [email protected]