Vergoedingen, tarieven en voorwaarden

Alle Nederlandse zorgverzekeraars hebben een contract met Wilskracht

Wanneer u een aanvullend verzekering voor fysiotherapeutische zorg heeft afgesloten, wordt uw behandeling door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wij hebben contracten afgesloten met iedere Nederlandse verzekeraar. Uw declaraties worden daardoor 100% vergoed, totdat u het totaalbedrag of het totaal aantal verzekerde behandeling hebt overschreden dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Wij kunnen voor u nagaan voor hoeveel behandelingen of voor welk bedrag u verzekerd bent. U bent echter zelf verantwoordelijk voor uw verzekeringsstatus en voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u hebt genoten (bij ons en/of andere fysiotherapiepraktijken). Bent u niet of onvoldoende verzekerd dan gelden de betalingsvoorwaarden voor particuliere declaraties (zie hieronder).

Eerste consult fysiotherapie € 47,50
Eerste consult manuele therapie € 47,50
Fysiotherapie behandeling € 32,75

Manuele therapie € 45,-
Toeslag behandeling aan huis € 15,-
Screening € 15,-
Rapportage per half uur € 45,-
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 64,-

behandelkamer

Betalingsvoorwaarden voor particuliere declaraties

Bent u niet of niet-voldoende verzekerd, dan krijgt u de nota thuis gestuurd: een particuliere nota. U krijgt deze bij voorkeur digitaal en zo nodig per post. Per 1 januari 2017 gelden de tarieven en betalingsvoorwaarden van deze pagina.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd.
  • Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, zullen voor €25,- in rekening gebracht worden.
  • De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt, zijn direct opeisbaar.
  • De door Wilskracht opgestelde factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is voldaan, dan wordt een betalingsherinnering verstuurd en dient alsnog binnen 14 dagen nadien het openstaande bedrag te worden betaald. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven is de patiënt in gebreke en is Wilskracht gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen. Tevens zal de wettelijke rente over de verschuldigde (resterende) hoofdsom in rekening worden gebracht. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.