Vergoedingen, tarieven en voorwaarden

Vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars hebben een contract met Wilskracht

Wanneer u een aanvullend verzekering voor fysiotherapeutische zorg heeft afgesloten, wordt uw behandeling door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wij hebben contracten afgesloten met vrijwel iedere Nederlandse verzekeraar, maar niet met ‘De Friesland’ en de verzekeraars vallend onder ‘Caresq’ (dat zijn: iptiQ, Promovendum, National Academic en BeSure).

Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst. Uw declaraties worden daardoor bij hen 100% vergoed (tot u het totaalbedrag of het totaal aantal verzekerde behandeling hebt overschreden dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed). Ben u aangesloten bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u zelf een deel moet betalen.

Wij kunnen voor een ieder nagaan voor hoeveel behandelingen verzekerd bent of voor welk bedrag u verzekerd bent. Dat is een extra service. U bent echter zelf verantwoordelijk voor uw verzekeringsstatus en voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u hebt gehad (bij ons en/of andere fysiotherapiepraktijken). Bent u niet of onvoldoende verzekerd dan gelden de betalingsvoorwaarden voor particuliere declaraties (zie hieronder).

 • Eerste consult € 51,-
  Fysiotherapie behandeling € 35,-

  Manuele therapie € 46,-
  Toeslag behandeling aan huis € 20,-
  Screening € 16,-
  Rapportage (/30 min) € 46,-
  Eenmalig onderzoek + rapport (op verzoek arts) € 68,-
 • Telefonisch consult (/15 min) € 17,50

behandelkamer

Betalingsvoorwaarden voor particuliere declaraties

Bent u niet of niet-voldoende verzekerd, dan krijgt u na het afronden van een kalendermaand een factuur via Infomedics. Per 1 januari 2019 gelden de betalingsvoorwaarden van Infomedics (zie www.infomedics.nl voor meer info).

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • – Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd.
 • – Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, zullen in alle gevallen (dus ook wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapeutische zorg) volledig bij u in rekening worden gebracht.
 • – De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt, zijn direct opeisbaar.
 • – De door Wilskracht of Infomedics opgestelde factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald.
 • – Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is voldaan, dan wordt een betalingsherinnering verstuurd en dient alsnog binnen 15 dagen nadien het openstaande bedrag te worden betaald.
 • – Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven is de patiënt in gebreke en is Wilskracht of Infomedics gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen. Tevens zal de wettelijke rente over de verschuldigde (resterende) hoofdsom in rekening worden gebracht. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.