Vergoedingen, tarieven en voorwaarden

Met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars een contract

Voor kalenderjaar 2023 hebben wij contracten afgesloten met bijna iedere Nederlandse verzekeraar, met uitzondering van ZenZ en Aevitae-EUCare.

Voor u betekent dat: gemak. Als u fysiotherapie in uw aanvullend pakket hebt, dan:

 • Declareren wij uw behandeling(en) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
 • Wordt uw therapie 100% vergoed tot het totaal aantal verzekerde behandelingen (of het totaal verzekerde bedrag) zijn overschreden. *

* Voor chronische indicaties kunnen andere voorwaarden gelden. Uw therapeut kan u daarover informeren.

Als extra service kunnen wij voor aanvang van uw behandeltraject nagaan hoeveel behandelingen u in uw pakket hebt (of voor welk totaalbedrag u verzekerd bent). Maar let op, u bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw verzekeringsstatus en voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u hebt gehad bij ons en/of andere fysiotherapiepraktijken.

Bent u niet (of niet-voldoende) aanvullend verzekerd dan gelden de betalingsvoorwaarden voor particuliere declaraties.

 • Eerste consult € 59,50
  Fysiotherapie behandeling € 41

  Manuele therapie € 54
  Toeslag behandeling aan huis € 20,50
  Screening € 20,50
  Rapportage (/30 min) € 54
  Eenmalig onderzoek + rapport (op verzoek arts) € 82
 • Telefonisch consult (/15 min) € 20,50

Betalingsvoorwaarden voor particuliere declaraties

Bent u niet of niet-voldoende verzekerd, dan krijgt u na het afronden van een kalendermaand een factuur via Infomedics. Per 1 januari 2023 gelden de betalingsvoorwaarden van Infomedics (zie www.infomedics.nl voor meer informatie).

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • – Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd.
 • – Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, zullen in alle gevallen (dus ook wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapeutische zorg) volledig bij u in rekening worden gebracht.
 • – De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt, zijn direct opeisbaar.
 • – De door Wilskracht of Infomedics opgestelde factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald.
 • – Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is voldaan, dan wordt een betalingsherinnering verstuurd en dient alsnog binnen 15 dagen nadien het openstaande bedrag te worden betaald.
 • – Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven is de patiënt in gebreke en is Wilskracht of Infomedics gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen. Tevens zal de wettelijke rente over de verschuldigde (resterende) hoofdsom in rekening worden gebracht. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.